Preambuła
 • Niniejszy dokument określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.jlove.pl/, który jest prowadzony jest przez J Concept Joanna Majerska, ul. Wzg. Bernadowo 159, 81 – 583 Gdynia, NIP: 5832619681, REGON: 191849224 w zakresie ochrony danych osobowych.
 • W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1) tzw. RODO – zobowiązujemy się do poszanowania Twojego prawa do prywatności w Internecie oraz dołożenia wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich udostępnionych danych osobowych. Jednocześnie podkreślamy, że stronę internetową www.fajneceny.pl („Serwis”) można przeglądać bez podawania swoich personaliów.

 

 Administrator danych osobowych 
 • J Concept Joanna Majerska, ul. Wzg. Bernadowo 159 , 81 – 583 Gdynia, NIP:  5832619681, REGON: 191849224 e-mail: contact@jlove.pl  telefon: 698 004 022

 

 Inspektor Ochrony Danych
 • Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych, zobowiązuje się jednak podjąć odpowiednie działania mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem danych osobom trzecim. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować z Administratorem używając wyżej wskazanych danych.

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych, prawnie uzasadniony interes przetwarzania
 • zawarcie i wykonanie umowy/umów, w tym zapewnienia obsługi transakcji, rozwiązywania problemów i realizacji próśb klientów, które do nas kierujesz – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy/umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • świadczenie usług drogą elektroniczną i przesyłanie informacji handlowych – na podstawie zgody klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
 • marketing bezpośredni produktów lub usług, w tym nawiązania kontaktu, przedstawiania oferty, prowadzenie pomiarów i analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia profilu pod kątem produktów i usług, którymi klient może być zainteresowany), zapisywanie danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych – na podstawie zgody klienta ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 Prawo telekomunikacyjne),
 • spełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego (np. wobec Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, urzędów skarbowych) – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych (art.6 ust. 1 lit. c RODO),
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych, zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną, obsługi próśb klientów przekazywanych np. poprzez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
 • windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych i mediacyjnych, przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności (spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa) celem możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, archiwizacja danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Komu i gdzie Administrator może przekazać Twoje dane?
 • Do danych osobowych dostęp będą miały, poza pracownikami, pełnomocnikami i członkami organów Administratora, osoby i podmioty zapewniające działanie, utrzymanie i serwis systemów i rozwiązań IT stosowanych przez Administratora.
 • W zależności od charakteru sprawy dane osobowe Administrator może przekazać jedynie następującym podmiotom:
 • podmiotom współpracującym z Administratorem i realizującym na rzecz Administratora niezbędne w toku jego działalności usługi, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, rachunkowe, finansowe, doradztwa prawnego lub podatkowego – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 • organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie.
 • firmie kurierskiej zajmującej się dostawą, o ile jest to niezbędne do doręczenia zamówionych towarów.
 • dostawcy usług płatniczych celem realizacji płatności

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych
 • Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

 

Informacje o okresie przechowania danych
 • Okres przechowywania danych przez Administratora będzie zależał od celu ich przetwarzania.
 • W przypadku, w którym dane są przetwarzane przez Administratora w celu wykonania umowy lub w celu wykonania innych zobowiązań na rzecz klienta przez Administratora dane osobowe Administrator będzie przechowywał przez okres potrzebny do ich wykonania oraz do upływu okresu przedawnienia wszelkich wzajemnych roszczeń, związanych z takimi zobowiązaniami
 • Przechowywanie danych może być konieczne dłużej dla celów zobowiązań podatkowych – w takim wypadku usunięcie nastąpi niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z zobowiązaniem
 • W przypadku, w którym dane są przetwarzane przez Administratora z uwagi na niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, dane osobowe Administrator będzie przechowywał przez okres niezbędny do zrealizowania celów wynikających z takich interesów, przy czym dla celu polegającego na marketingu bezpośrednim przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu do prowadzenia marketingu, chyba że klient skorzysta ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych dla celów marketingowych. W takim przypadku Administrator może przechowywać dane przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
 • Dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora obejmujących udzielenie odpowiedzi na wiadomość, pytanie, skargę lub sugestię klienta, Administrator może przechowywać dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub załatwienia sprawy, z którą się zwrócono się do Administratora, przy czym Administrator może przedłużyć ten okres o okres przedawnienia wzajemnych roszczeń w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
 • W przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Administratora z uwagi na ciążący na Administratorze obowiązek prawny, Administrator będzie przechowywał te dane tak długo jak długo ciążył będzie na Administratorze właściwy obowiązek prawny. Jeżeli dane będą konieczne do dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów rachunkowych, dane w tym zakresie będą przechowywane przez Administratora tak długo jak długo będzie istniał prawny obowiązek Administratora posiadania dokumentu tych zdarzeń.

 

Informacje o przysługujących prawach 
 • Prawo dostępu do danych
 • prawo żądania dostępu do danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym czy Administrator przetwarza dane osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez Administratora,
 • celach przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców danych,
 • planowanym okresie przechowywania danych,
 • przysługujących prawach dotyczących danych osobowych,
 • informacje o źródłach pozyskania przez Administratora danych,
 • prawo do uzyskania kopii danych, z tym zastrzeżeniem, że uzyskanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne a uzyskanie każdej kolejne kopii może wiązać się z koniecznością wniesienia opłaty w rozsądnej wysokości uwzględniającej koszty administracyjne przygotowania takiej kopii danych.
 • Prawo do sprostowania danych
 • prawo żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych lub, z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia danych niekompletnych.
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:  
 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wniesiono skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
 • cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych a dane osobowe były przetwarzane na podstawie takiej zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania.
 • nie można skorzystać z prawa do usunięcia danych m.in. jeżeli takie dane niezbędne są do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych  w następujących przypadkach:  
 • Kwestionowanie prawidłowości danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i żądanie ograniczenia ich wykorzystywania;
 • dane osobowe nie są już potrzebne Administratorowi ale potrzebne są klientowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • w przypadku wniesienia sprzeciwu – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowe, które dostarczono Administratorowi
 • prawo przesłania danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:
 • przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy z Tobą a jednocześnie;
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 • ile jest to technicznie możliwe.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • w dowolnym momencie można wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 • Na skutek sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów klienta, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 • Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, bez konieczności wykazywania przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją a Administrator zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać takiego przetwarzania.
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w tym zakresie.

 

Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz o braku zobowiązania do podania danych
 • Wszelkie dane osobowe są podawane dobrowolnie.
 • W zależności od sytuacji, podanie pewnych danych może być warunkiem zawarcia umowy z Administratorem lub warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług przez Administrator:
 • Podanie danych adresu jest niezbędne np. w celu realizacji zamówienia.
 • Podanie telefonu może być niezbędne jest do skorzystania z dodatkowych usług polegających np. na umówieniu spotkania.
 • Podanie imienia i nazwiska (nazwy), adresu i numeru NIP może stanowić ustawowy wymóg i być niezbędne do przygotowania dokumentacji dla celów podatkowych.
 • W przypadku kierowania wiadomości lub próśb do Administratora (np. o przesłanie oferty), podanie danych teleadresowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym ani warunkiem zawarcia umowy, jednakże podanie wymaganych danych jest niezbędne dla umożliwienia Administratora udzielenia odpowiedzi.

 

Informacja o konsekwencjach niepodania danych
 • Brak podania określonych informacji może uniemożliwić zawarcie umowy z Administratorem, skorzystanie z dodatkowych usług, otrzymanie prawidłowych dokumentów podatkowych od Administratora, otrzymanie od Administratora oferty lub odpowiedzi na wiadomość skierowaną do Administratora, złożenie do Administratora reklamacji, skargi, interwencji czy zmiany dyspozycji zamówienia.

 

Informacja o wykorzystywaniu danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania
 • dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.