1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.jlove.pl/ który jest prowadzony jest przez J Concept Joanna Majerska, ul. Wzg. Bernadowo 159 , 81 – 583 Gdynia, NIP: 5832619681, REGON: 191849224. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 • Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.jlove.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2. DEFINICJE
 1. ADRES POCZTOWY: imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. DANE FIRMY: J Concept Joanna Majerska Wzg. Bernadowo 159 , 81 – 583 Gdynia e-mail: contact@jlove.pl telefon: 698 004 022
 3. ADRES ZWROTÓW I REKLAMACJI : J LOVE Bydgoska 9B/19 Gdynia 81-322
 4. DOSTAWA: rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw
 5. DOWÓD ZAKUPU: faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 6. KARTA PRODUKTU: pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 7. KLIENT: pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. KODEKS CYWILNY: ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 9. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK: zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 10. KONSUMENT: pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. KOSZYK: lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 12. KUPUJĄCY : zarówno Konsument, jak i Klient.
 13. MIEJSCE WYDANIA RZECZY – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 14. MOMENT WYDANIA RZECZY – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 15. PŁATNOŚĆ – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy 24 W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze:Visa ,Visa Electron, MasterCard, Master Card Electronic, Maestro. W przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot na rachunek karty użytej do płatności) . W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
  Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia na terenie Polski wynosi od 3 do 5 dniu roboczych.
 16. PRAWO KONSUMENCKIE – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 17. PRODUKT – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 18. PRZEDMIOT UMOWY – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
  Produkt etui jest elementem trwałym. Części strapów wykonane z kamieni są produktem biżuteryjnym i delikatnym. Wymaga się użytkowania delikatnego, nie ciągnięcia i rzucania. Nie wolno używać w wodzie lub środowisku wilgotnym. Nie można zginać żyłki ani jej łamać.
 19. PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA– przedmiot umowy.
 20. PUNKT ODBIORU – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 21. RZECZ – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 22. SKLEP – serwis internetowy dostępny pod adresem www. Jlove.pl , za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 23. SPRZEDAJĄCY: J CONCEPT Joanna Majerska Wzg. Bernadowo 159, 81 – 583 Gdynia NIP: 583 261 96 81  REGON: 19 18 49 224
 24. SYSTEM – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 25. TERMIN REALIZACJI – podana na karcie produktu liczba dni roboczych.
 26. UMOWA – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 27. WADA – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 28. WADA FIZYCZNA – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
 • nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
 • nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
 • w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za
  którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpiłwedług instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
 • nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 • WADA PRAWNA – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego złożone za
  pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
3. WARUNKI OGÓLNE
 1. UMOWA zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. MIEJSCE WYDANIA RZECZY musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. SPRZEDAJĄCY jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych
  postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci: potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy; dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 7. SPRZEDAJĄCY informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 8. SPRZEDAJĄCY zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność
  działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu https://laujewellery.com/, należy je wszystkie wyłączyć.
 9. KUPUJĄCY może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 10. SPRZEDAJĄCY stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
 11. KUPUJACY zobowiązany jest do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
4. ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA
 1. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 2. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na
  koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie do 7 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformowało tym Sprzedającego.
 3. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia Klienta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 5. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 6. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.
5. PŁATNOŚCI I TRANSPORT
 1. W sklepie internetowym za złożone zamówienie można dokonać płatności w następujący sposób:
 • Przelewem bankowym
 • Poprzez zintegrowany ze sklepem system płatności Przelewy 24*
*operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068
  1. Towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy DPD.
  2. W zakupu przez Konsumenta Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu należy niezwłocznie zgłosić taką wadę u przewoźnika lub oraz poinformować Sklep. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla ustawowych roszczeń Konsumenta, w szczególności praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady.
  3. W przypadku Klienta ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi ze Sklepu na kupującego w momencie powierzenia towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez kupującego osobie lub firmie kurierskiej.
  4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sytuacji, kiedy towar pozostaje nieodebrany Sprzedawca może dochodzić naprawienia szkody wyrządzonej przez zwłokę swojego kontrahenta oraz odebrania przez kupującego sprzedanego mu towaru (art. 475 k.c.). Ponadto, zgodnie z art. 551 k.c. jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki w odebraniu rzeczy, Sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo kupującego.
   Na wysokość wyżej wskazanych kosztów składa się: wynagrodzenie firmy kurierskiej (koszt wysyłki oraz odesłania towaru), dzienny koszt przechowania towaru oraz koszty przesyłki listowej poleconej z wezwaniem do zapłaty.
  5. Termin dostawy trwa do dni roboczych.

   

  6. PARAGONY I FAKTURY

  Do każdego zrealizowanego zamówienia wysyłany jest paragon mailem.
  Paragon należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.
  Na życzenie klienta wystawiana jest faktura VAT po uprzednim podaniu niezbędnych danych. Klient zobligowany jest zaznaczyć chęć otrzymania faktury VAT w momencie składania zamówienia.

   

  7. GWARANCJA
  1. Sprzedawca jest producentem większości Produktów, wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są  2 miesięcznym okresem gwarancji od daty zakupu u JLOVE jako Sprzedawcy. Gwarancja ta obejmuje wszystkie defekty wynikające z winy producenta. W ramach gwarancji Klientowi przysługuje naprawa produktu do 2  miesięcy. Po upływie 2 miesięcy naprawy są odpłatne.

  2. Gwarancja Sklepu nie obejmuje:
  • naturalnego zużycia ( zmiany koloru opakowania – pożułknięcie)
  • uszkodzeń mechanicznych ( wytarcia sznurka i żyłki) i wytarcia elementów pozłacanych.
  • podczas złożenia błednego zamówienia
  • wad jawnych widocznych w dniu zakupu przy założeniu, że kupujący miał ich świadomość.
  8. ZWROTY, WYMIANY, REKLAMACJE
  • Zwroty
  1. Konsument, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, przy czym termin ten biegnie od momentu dostarczenia  rzeczy, a jeżeli takiego momentu nie da się określić – od dnia zawarcia umowy.
  2. Zgodnie z Prawem Konsumenckim produkty wykonane na zamówienie indywidualne klienta nie podlegają zwrotom ani wymianom.
   Produkty indywidualne to zestaw case + sznurek + zawieszka/zawieszki. 
  3. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzil się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. Zwrot zostaje wykonany do 14 dni roboczych po otrzymaniu towaru wraz z paragonem i wydrukowanym formularzem zwrotu.
  4. Formularz zwrotu: 

   

  • Reklamacje
  1. Reklamowany towar należy odesłać wraz z paragonem, wypełnionym formularzem reklamacji, zapakowane w oryginalne pudełko przesyłką kurierską na koszt Zwracającego.

  2. Jeżeli zamówiony przez Klienta produkt nie jest zgodny ze specyfikacją zamówienia, lub posiada wady, sklep po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji naprawi wadliwy produkt lub wymieni na nowy lub inny produkt.

  3. Aby złożyć reklamację Kupujący musi poinformować sklep o chęci złożenia reklamacji poprzez przesłanie takiej informacji na adres mailowy: contact@jlove.pl . Sprzedawca musi w ciągu 14 dni rozpatrzeć reklamację zakupionego produktu. Koszty związane z wysyłką pokrywa kupujący.

  4. Reklamację wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu zapakowaną w oryginalne opakowanie prosimy wysyłać na adres: J LOVE
   Bydgoska 9B/19 Gdynia 81 – 322 mail: contact@jlove.pl tel 609115300

   

  • Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu internetowego Sklepu. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: contact@jlove.pl
  3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
  9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
  1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
   – Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  2. Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
   – Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
  10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Korzystanie ze sklepu internetowego www. jlove.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
  2. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Konsumenckiego. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę. Każdorazowo spory sądowe poddane są właściwości polskich sądów powszechnych.